Integritetspolicy SKYDDAT i Norden AB


1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur

SKYDDAT i Norden AB, org. nr. 556851-3211 (”SKYDDAT”, ”vi”, ”oss”) info@skyddatnorden.se

samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.
Integritetspolicyn gäller vid beställning av tjänster, vid beställning av produkter och vid annan kontakt med oss. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

SKYDDAT är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2. När behandlar vi dina personuppgifter?

SKYDDAT samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför en beställning av tjänster, en beställning av produkter samt vid annan kontakt med oss.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och varför?

När du kontaktar oss via e-post eller telefon
De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig som kontaktar oss eller ställer en fråga är:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer

SKYDDAT behandlar dessa uppgifter för att kunna lämna ut prisuppgifter, offerter, produktinformation samt för att besvara din fråga eller förfrågan. Den lagliga grunden för denna behandling är att SKYDDAT har ett berättigat intresse av att kunna tillhandahålla kunder och potentiella kunder information. Uppgifterna behandlas för detta ändamål till dess att frågor med följdfrågor har besvarats och en månad har förflutit.

När du beställer en tjänst av oss

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig som beställer en tjänst av oss är:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer

SKYDDAT behandlar dessa uppgifter för att kunna administrera din beställning, föra en dialog med dig och prestera beställd tjänst. Uppgifterna behandlas även för att kunna fakturera dig och för att fullfölja vad som kan åligga oss under ansvarstid för presterad tjänst. Den lagliga grunden för denna behandling är att den krävs för att fullgöra avtalet om utförande av tjänst mellan dig och SKYDDAT. Uppgifterna behandlas för detta ändamål till dess att 12 månader har förflutit från tjänstens utförande.

När du beställer en vara av oss

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig som beställer en vara av oss är:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer

SKYDDAT behandlar dessa uppgifter för att kunna administrera din beställning, kontakta dig och för att leverera beställda varor. Uppgifterna behandlas även för att kunna fakturera dig och för att fullfölja vad som kan åligga oss under ansvarstid för såld vara. Den lagliga grunden för denna behandling är att den krävs för att fullgöra avtalet om köp av vara mellan dig och SKYDDAT. Uppgifterna behandlas för detta ändamål till dess att 12 månader förflutit från att vara betalats.

När du fakturerats av oss

När en faktura utfärdas behandlas ditt namn och din adress i våra räkenskaper för att kunna upprätthålla en korrekt bokföring. Den lagliga grunden för denna behandling är att den krävs för att SKYDDAT ska kunna fullgöra de rättsliga förpliktelser som föreligger enligt gällande bokföringslag. Uppgifterna behandlas för detta ändamål under sju år från det kalenderår då respektive räkenskapsår avslutats.

4. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål Rättslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid
För att kunna lämna prisuppgifter, offerter, produktinformation samt för att besvara frågor. Berättigat intresse
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
För att administrera beställning, prestera beställd tjänst, fakturera dig och för att fullfölja vad som kan åligga oss under ansvarstid för såld vara. Fullgörande av avtal om tjänsteköp mellan dig och SKYDDAT
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
För att administrera beställning, leverera beställd vara, fakturera dig och för att fullfölja vad som kan åligga oss under ansvarstid för såld vara. Fullgörande av avtal om varuköp mellan dig och SKYDDAT
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
För att kunna upprätthålla en korrekt bokföring. Fullgörande av rättslig förpliktelse
 • Namn
 • Adress
Sju år från det kalenderår då respektive räkenskapsår avslutats.

5. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. SKYDDAT kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka SKYDDAT:s rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

6. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

SKYDDAT kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till SKYDDAT:s koncernbolag, fraktbolag, leverantörer av IT-tjänster och leverantörer av kommunikationstjänster.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av SKYDDAT om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata SKYDDAT:s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

7. Ändring av integritetspolicy

SKYDDAT har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. SKYDDAT kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn.

8. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. SKYDDAT har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

9. Dina rättigheter

SKYDDAT ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. SKYDDAT kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att begära

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag rörande vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
 5. Återkallande av samtycke. Om behandling grundar sig på avgivet samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

SKYDDAT kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter. Du har rätt att efterfråga dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

10. Kontaktinformation

Kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan:

SKYDDAT i Norden AB
Björklundavägen 3
281 33 Hässleholm
0451-70 57 80
info@skyddatnorden.se